ગઝલ ~ સચવાય છે

સાચવવી હોય એજ તસવીરોમાં સચવાય છે યાદો,

બાકી, ખાટી-મોળી અંતરમાં ધરબાય છે વાતો.

હતો જે મનમેળાપ એ ધીરે-ધીરે વિખરાઈ ગયો,

રહી ગઈ એની યાદો, વિચારી કચવાય છે રાતો.

ક્યાં મુકામ જેવું મળ્યું’તું અમને આજ સુધી,

એકલા રસ્તા પરથી નીકળતાં રૂંધાય છે શ્વાસો.

અમથું નથી મળતું આ ફાની જગમાં માન-સન્માન,

હલ્કે હાથે ગૂંથણીઓ કરીને સંધાય છે નાતો.

‘ના’ સમજાયું હજી સુધી ‘વિપ્લવ’ અહીંયાનું ધારા-ધોરણ,

મોંઢા પર એક, નીકળ્યાં બાદ પલટાય છે વાતો.

~વિપ્લવ

ગાગાગાગા ગાગાગાગા ગાગાગાગા ગાગાગા